विषय : प्रश्तावना माग सम्वन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस महिला कल्याण सेवा, हुम्ला ले सञ्चालन गदै आएको सुनौलो भविष्यका लागि लैंगिक न्याय LKM003 परियोजना अन्तरगत च्याउ खेती, नर्सरी निमार्ण, तरकारी खेती सम्वन्धि डाँडाफया र सिमकोटका महिलालाई ७ दिने तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलको योग्यता पुगेका र्फम, व्याक्ति र कार्यालयले तपसिलको समय भित्र तपसिलका आश्यक कागजात र पश्तावना सहित दर्खास्त का लागि यो सुचना प्रकाशन गरिन्छ ।

तपसिल

 1. योग्यता :
 • फर्मका लागि नेपाल सरकाको नियम अनुसार दर्ता भएको हुनु पर्ने छ ।
 • व्याक्तिका लागि सम्वन्धित विषयमा TSLC गरि ५ वर्ष सम्वन्धित बिषयमा कार्यअनुभव भएको वा माथिल्लो योग्यता भए ३ वर्ष अनुभव हुनुपर्ने छ ।
 • संस्थाका लागि सम्वन्धित क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने छ ।

 

 1. आवश्यक कागजात :

२.१ र्फमका लागि :

 • र्फम दर्ता प्रमाणपत्र ( आ.व. ०७३। ०७४ नविकरण गरेको हुनुपर्नेछ ) को फोटोकपी
 • आ.व ७४। ७५ को करचुक्ता प्रमाण पत्र को फोटोकपी
 • निर्णय को फोटोकपी
 • प्रश्तावना पेश गर्नका लागि पत्र
 • प्रश्तावना
 • यस तालिमका लागी आवश्यक जनशक्तीको व्यक्तिगत विवरण कार्य अनुभव प्रमाण पत्रको फोटोकपी

 

२.२ व्याक्तिका लागि

 

 • न्युनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र को फोटोकपी
 • कार्य अनुभव तथा तालिमका कागजातको फोटोकपी
 • प्रश्तावना पेश गर्नका लागि पत्र
 • प्रश्तावना

२.३ संस्थाका लागि

 • संस्था दर्ता प्रमाणपत्र ( आ.व. ०७३। ०७४ नविकरण गरेको हुनुपर्नेछ ) को फोटोकपी
 • आ.व ७४। ७५ को करचुक्ता प्रमाण पत्र को फोटोकपी
 • संस्थाको कार्यसमितिको निर्णय को फोटाकपी
 • प्रश्तावना पेश गर्नका लागि पत्र
 • प्रश्तावना
 • यस तालिमका लागी आवश्यक जनशक्तीको व्यक्तिगत विवरण कार्य अनुभव प्रमाण पत्रको फोटोकपी

 

 1. सम्झौता अवधि : सम्झौता भएको मिति देखि ७ दिनको हुने छ ।
 2. दर्खास्त दिने अवधि : २०७४ श्रावण २५ देखि श्रावण २९ सम्म ( पश्तावना र कागजात कार्यालय समयमा महिला कल्याण सेवाको कार्यालयमा वा [email protected] बाट पठाएर पेश  गर्न सकिनेछ । यसको विस्तृत जानकारीका लागी महिला कल्याण सेवाको wws.org.np मा र्हेन सकिनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *