Category Archives: Reading Material

प्रश्तावना सम्वन्धमा

विषय : प्रश्तावना माग सम्वन्धमा । प्रस्तुत विषयमा यस महिला कल्याण सेवा, हुम्ला ले सञ्चालन गदै आएको सुनौलो भविष्यका लागि लैंगिक न्याय LKM003 परियोजना अन्तरगत च्याउ खेती, नर्सरी निमार्ण, तरकारी खेती सम्वन्धि डाँडाफया र सिमकोटका महिलालाई ७ दिने तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलको योग्यता पुगेका र्फम, व्याक्ति र कार्यालयले तपसिलको समय भित्र तपसिलका आश्यक कागजात […]